Organizarea Concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante calificate și necalificate în unitatea de învătământ – nivel antepreșcolar

ANUNȚ
Concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante calificate și necalificate în unitatea de învătământ – nivel antepreșcolar

Grădinița cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște, str. Virgil Drăghiceanu nr. 3, jud. Dâmbovița, anunță organizarea  Concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante calificate și necalificate în unitatea de învătământ – nivel antepreșcolar la Grădinița cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște, pe perioada determinată, în data de 27.09.2023, orele 09.00.

Concursul se organizează la sediul Grădiniței cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște cu sediul în loc. Târgoviște, str. Virgil Drăghiceanu nr. 3, jud.Dâmbovita, astfel:

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

Acte doveditare anexate cererii (anexa nr. 1):

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic). Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);

4) Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;

8) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;

9) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Copia actului de identitate ,copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și in original în vederea verificării comformității acestora.

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.

CALENDARUL CONCURSULUI:

 • dosarele de concurs se depun: în perioada în perioada 09.2023-20.09.2023, între orele 09.00-16.00, la sediul Grădiniței PP Raza de Soare Târgoviște;
 • selecția dosarelor se va face în data de 21.09.2023, iar lista candidaților admiși va fi afișată la avizierul instituției în data de 21.09.2023 până la orele 12.00;
 • depunerea contestațiilor în urma selecțiilor dosarelor depuse: 21.09.2023, între orele 12.00 – 16.00 și 22.09, între orele 8.00-12.00;
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 22.09.2023, orele 00;
 • tragerea la sorti si afisarea graficului inspectiilor la clasa: 22.09, orele 16.00;
 • inspectii la clasa: 25.09, între orele 9.00 – 12.00;
 • proba scrisă: 27.09.2023, între orele 09.00 -12.00 (personal didactic necalificat);
 • 00-13.00 (personal didactic calificat),la sediul Grădiniței cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște;
 • afișarea rezultatelor probei scrise: 27.09.2023, orele 18.00;
 • depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 28.09.2023, între orele 9.00 -18.00;
 • afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii probei scrise : 29.09.2023, orele 12.00;
 • interviu necalificați: în data de 02.09.2023, începând cu orele 09.00 la sediul Grădiniței cu program prelungit Raza de SoareTârgoviște,
 • afișarea rezultatelor probei de interviu: 02.10.2023, orele 16.00;
 • afișarea rezultatelor finale în data de 03.10.2023, orele 12.00.

 

1.Conditii  de participare la concurs (personal didactic calificat):

 • La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe parcursul anului școlar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condițiile de studii, condițiile privind acreditarea/autorizarea studiilor și pregătirea psihopedagogică prevăzute în Metodologia-cadru.

IMPORTANT!

 • La proba inspecției special la clasă nu se admit contestații;
 • Candidații care nu obțin la inspecția specială la clasă sau la proba practică/oralăminimum nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scrisă.;
 • Candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4;
 • Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore.
 • Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

2.Conditii de participare la concurs (personal didactic necalificat):

 • La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unitățile de învățământ preuniversitar de statse pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

IMPORTANT!

 • Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă;
 • Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului;
 • Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore;
 • Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului;
 • Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât și a interviului, este 5 (cinci).

!!! Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică, precum și persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul şcolar curent.;

Bibliografie:

 • Curriculum pentru educație timpurie, Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4694/ 2019;
 • Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumului pentru educatie timpurie 2019;
 • Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;
 • Scrisoare metodică educație timpurie 2022-2023;
 • G. nr.566/ 2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unitãţi de educaţie timpurie antepreşcolarã.

Director,

Prof. Cuculea Cătălina

Hotărâri C. A.

Hotărârea nr 14 din 30.06.2023
Hotărârea nr 13 din 19.06.2023
Hotărârea nr 12 din 14.06.2023
Hotărârea nr 11 din 09.06.2023
Hotărârea nr 10 din 19.05.2023
Hotărârea nr 09 din 17.05.2023
Hotărârea nr 08 din 03.05.2023
Hotărârea nr 07 din 04.04.2023
Hotărârea nr 06 din 14.03.2023
Hotărârea nr. 05 din 20.02.2023
Hotărârea nr. 04 din 15.02.2023
Hotărârea nr. 03 din 08.02.2023
Hotărârea nr. 02 din 27.01.2023
Hotararea 01 din 17.01.2023
Hotararea 24 din 08.12.2022
Hotararea 23 din 25.11.2022
Hotararea 22 din 14.11.2022
Hotararea 21 din 20.10.2022
Hotararea 20 din 14.10.2022
Hotararea 19 din 30.09.2022
Hotararea 18 din 27.09.2022
Hotararea 17 din 07.09.2022
Hotararea 16 din 06.09.2022
Hotararea 15 din 01.09.2022
Hotararea 14 din 22.07.2022
Hotararea 13 din 21.07.2022
Hotararea 12 din 27.06.2022
Hotararea 11 din 24.06.2022
Hotararea 10 din 07.06.2022
Hotararea 9 din 06.06.2022
Hotararea 8 din 17.05.2022
Hotararea 7 din 13.05.2022
Hotararea 6 din 06.05.2022
Hotararea 5 din 19.04.2022
Hotararea 4 din 14.04.2022
Hotararea 3 din 25.03.2022
Hotararea 2 din 14.03.2022
Hotararea 1 din 31.01.2022

PDI 2016-2020

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2020-2024 (vezi .pdf)

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  2016-2020 STRATEGIA PROIECTULUI

1. MISIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT RAZĂ DE SOARE TÂRGOVIȘTE “Plecând de la ideea că fiecare copil este unic, misiunea noastră este aceea de a asigura o educaţie  incluzivă şi de calitate, oferind un mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, în parteneriat şi în colaborare cu familia şi comunitatea, promovând toleranţa şi înţelegerea.”

2. VIZIUNEA GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZĂ DE SOARE “ TÂRGOVIȘTE “Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el.”

3.ŢINTELE STRATEGICE  

A) Reconsiderarea managementului preşcolar din perspectiva egalizării şanselor tuturor copiilor de socializare şi integrare şcolară, a descentralizării şi a creşterii autonomiei unităţii, a implementării și dezvoltării controlului managerial intern

B) Dezvoltarea profesională şi personală a resurselor umane ale grădiniţei pentru o educaţie incluzivă şi performantă

C) Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului grădiniţei, dezvoltarea acestuia prin atragerea de fonduri extrabugetare în vederea asigurării stării de bine a copiilor

D) Optimizarea relaţiei grădiniţă–comunitate, îmbunătăţirea relaţiei grădiniţă – părinţi şi promovarea imaginii grădiniţei în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei în vederea asigurării unui act educaţional de calitate

Resurse umane

 

PERSONALUL DIDACTIC, format din director, 26 educatoare, 1 profesor psihopedagog, 1 profesor logoped, are o bună pregătire profesională şi este preocupat de propria formare şi dezvoltare:

 

 • Gradul didactic definitiv:  1 cadru didactic
 • Gradul didactic al II-lea:  4 cadre didactice
 • Gradul didactic I : 21 cadre didactice
 • Studii superioare: 25 cadre didactice
 • Formatori: prof. Ene Ana-Maria și prof. Ciulei Florentina
 • Mentori: prof. Cristea Liliana
 • Metodişti IȘJ (învățământ preșcolar): prof. Ene Ana-Maria, prof. Ciulei Florentina, prof. Olteanu Ancuța Georgeta și prof. Cuculea Nicoleta Cătălina
 • Experţi în management educațional: prof. Ene Ana-Maria, prof. Ciulei Florentina, prof. Moldoveanu Elisabeta, prof. Cuculea Nicoleta Cătălina, prof. Olteanu Ancuța Georgeta și prof. Cristea Liliana
 • Responsabili de cerc pedagogic: prof. Ene Ana-Maria, prof. Ciulei Florentina și prof. Cuculea Nicoleta Cătălina
 • Membri în Consiliul Consultativ IȘJ (învățământ preșcolar): prof. Ene Ana-Maria, prof. Ciulei Florentina, prof. Cuculea Nicoleta Cătălina

Personalul administrativ si de îngrijire este format din 19 persoane: 1 administrator financiar (contabil),  1 administrator patrimoniu, 2 bucătărese, 1 muncitor de întreţinere, 13 îngrijitoare, 1 spălătoreasă.

Asistenţa medicală este asigurată de 2 asistente medicale coordonate de medicul școlar al gradiniței.

 

 

Resurse materiale

BAZA MATERIALĂ

 

 • 13 săli de grupă
 • Sală de mese și baie  proprie pentru fiecare grupă
 • Cabinet logopedic, de consiliere şcolară
 • Bibliotecă dotată cu cărţi, material didactic, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, pentru personalul unităţii
 • Mobilier modern
 • Materiale didactice, jucării, jocuri, aparatură audio-video, calculatoare
 • Curtea grădiniţei oferă mult loc pentru joc şi gimnastică
 • Centrul de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED) furnizează informaţii prin intermediul grădiniţei; este un centru de informare, comunicare, formare şi  diseminare, destinat familiilor cu copii mai mici de 7 ani; are ca punct central educaţia de calitate  a copiilor mici, atât în creşe şi grădiniţe, cât şi în familie şi pregătirea lor pentru viaţă.

 

Grădiniţa dispune de săli de grupă spaţioase, amenajate pe centre de interes:

 

 • Ştiinţă
 • Jocuri de constructii
 • Jocuri de masă/ Manipulative
 • Bibliotecă/ Afabetizare
 • Jocuri de rol/ Colţul păpuşii
 • Nisip şi apă
 • Masă luminoasă
 • Artă

 

 

Consiliul de administratie

DECIZIA NR. 42/ 06.10.2021

privind constituirea Consiliului de administrație al Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare, Târgoviște

 

În conformitate cu prevederile:

 • Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C. nr. 5447/ 2020,

Având în vedere:

 • Ordinul ME 5154 publicat în Monitorul oficial nr 887/ 15.09.2021, pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
 • HCL nr. 41/ 27.02.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște,
 • În baza dispoziției nr. 1919/ 01.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Târgoviște în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște,
 •  În baza dispoziției nr. 279/ 30.09.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în CA,
 •  În baza rezultatului votului consiliului profesoral din cadrul Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște întrunit în data de 09.09.2020,
 • În baza adresei nr 91/ 24.09.2021 privind desemnarea reprezentantului FSE în Consiliul de Administrație al Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște,
 • În baza rezultatului votului membrilor consiliului reprezentativ al părinților din cadrul Grădiniței P.P. Rază de Soare, Târgoviște întrunit în data de 04.10.2020,
 • Conform hotărârii CA al ISJ Dâmbovița nr. 59/ 25.08.2021, privind numărul de membri CA din unitățile de învățământ,

Directorul Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare, Târgoviște, prof. Ene Ana – Maria, numit prin decizia Inspectorului Şcolar General al ISJ Dâmboviţa nr. 1395 din 19.08.2021,

 

DECIDE:

Art.1. Cu data prezentei decizii se constituie Consiliul de administrație al Grădiniței PP Rază de Soare din localitatea Târgoviște cu următoarea componență:
Președinte: director, prof. Ene Ana – Maria
Prof. Olteanu Ancuța – reprezentant al cadrelor didactice
Prof. Cuculea Nicoleta Cătălina – reprezentant al cadrelor didactice
Ion Alina – reprezentant al părinţilor
Iolu Adriana – reprezentant al părinţilor
Marcela Iordache – reprezentant al primarului
Ștefan Loredana Mariana – reprezentant al Consiliului local
Liderii sindicali: Ciulei Florentina (FEN) și Măruntu Carmen (SLI) – observatori

Art. 2. A fost desemnat secretar al consiliului de administrație, prof. Gheorghe Angelica Maria

Art.3. Prezentul consiliu de administrație își desfășoară activitatea în anul școlar 2021 – 2022 până la constituirea noului consiliu de administrație în anul școlar 2022 – 2023

Art.4. Membrii consiliului de administrație și secretarul desemnat duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Director,
Prof. Ene Ana – Maria