Organizarea Concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante calificate și necalificate în unitatea de învătământ – nivel antepreșcolar

ANUNȚ
Concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante calificate și necalificate în unitatea de învătământ – nivel antepreșcolar

Grădinița cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște, str. Virgil Drăghiceanu nr. 3, jud. Dâmbovița, anunță organizarea  Concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante calificate și necalificate în unitatea de învătământ – nivel antepreșcolar la Grădinița cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște, pe perioada determinată, în data de 27.09.2023, orele 09.00.

Concursul se organizează la sediul Grădiniței cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște cu sediul în loc. Târgoviște, str. Virgil Drăghiceanu nr. 3, jud.Dâmbovita, astfel:

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

Acte doveditare anexate cererii (anexa nr. 1):

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic). Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);

4) Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;

8) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;

9) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Copia actului de identitate ,copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și in original în vederea verificării comformității acestora.

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.

CALENDARUL CONCURSULUI:

 • dosarele de concurs se depun: în perioada în perioada 09.2023-20.09.2023, între orele 09.00-16.00, la sediul Grădiniței PP Raza de Soare Târgoviște;
 • selecția dosarelor se va face în data de 21.09.2023, iar lista candidaților admiși va fi afișată la avizierul instituției în data de 21.09.2023 până la orele 12.00;
 • depunerea contestațiilor în urma selecțiilor dosarelor depuse: 21.09.2023, între orele 12.00 – 16.00 și 22.09, între orele 8.00-12.00;
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 22.09.2023, orele 00;
 • tragerea la sorti si afisarea graficului inspectiilor la clasa: 22.09, orele 16.00;
 • inspectii la clasa: 25.09, între orele 9.00 – 12.00;
 • proba scrisă: 27.09.2023, între orele 09.00 -12.00 (personal didactic necalificat);
 • 00-13.00 (personal didactic calificat),la sediul Grădiniței cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște;
 • afișarea rezultatelor probei scrise: 27.09.2023, orele 18.00;
 • depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 28.09.2023, între orele 9.00 -18.00;
 • afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii probei scrise : 29.09.2023, orele 12.00;
 • interviu necalificați: în data de 02.09.2023, începând cu orele 09.00 la sediul Grădiniței cu program prelungit Raza de SoareTârgoviște,
 • afișarea rezultatelor probei de interviu: 02.10.2023, orele 16.00;
 • afișarea rezultatelor finale în data de 03.10.2023, orele 12.00.

 

1.Conditii  de participare la concurs (personal didactic calificat):

 • La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe parcursul anului școlar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condițiile de studii, condițiile privind acreditarea/autorizarea studiilor și pregătirea psihopedagogică prevăzute în Metodologia-cadru.

IMPORTANT!

 • La proba inspecției special la clasă nu se admit contestații;
 • Candidații care nu obțin la inspecția specială la clasă sau la proba practică/oralăminimum nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scrisă.;
 • Candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4;
 • Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore.
 • Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

2.Conditii de participare la concurs (personal didactic necalificat):

 • La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unitățile de învățământ preuniversitar de statse pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

IMPORTANT!

 • Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă;
 • Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului;
 • Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore;
 • Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului;
 • Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât și a interviului, este 5 (cinci).

!!! Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică, precum și persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul şcolar curent.;

Bibliografie:

 • Curriculum pentru educație timpurie, Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4694/ 2019;
 • Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumului pentru educatie timpurie 2019;
 • Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;
 • Scrisoare metodică educație timpurie 2022-2023;
 • G. nr.566/ 2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unitãţi de educaţie timpurie antepreşcolarã.

Director,

Prof. Cuculea Cătălina

ANUNȚ ÎNSCRIERE 2023


În atenția părinților care doresc 𝙄𝙉𝙎𝘾𝙍𝙄𝙀𝙍𝙀𝘼 copiilor de vârstă preșcolară în grădinița noastră, în anul școlar 2023-2024!

 

Etapele de înscriere:

 

Etapa I

Faza 1: 15 – 20 iunie 2023

Faza 2: 21 – 26 iunie 2023

Faza 3: 27 – 30 iunie 2023

 

Etapa II

03 – 18 iulie 2023

 

Etapa de ajustări

20 – 30 august 2023

 

✅️Dosarele se vor depune la sediul grădiniței ( Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște) de luni până vineri  între orele 09.00 – 15.00.

 

𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗟𝗘 𝗡𝗘𝗖𝗘𝗦𝗔𝗥𝗘 ÎNSCRIERII COPILULUI LA GRĂDINIȚĂ:

 

 • Dosar de carton;
 • Cerere-tip de înscriere (descarcă cererea);
 • Copie certificat de naștere al copilului;
 • Copie carte de identitate ale părinților/reprezentanți legali/tutore;
 • Adeverinţă de la locul de muncă pentru fiecare dintre părinți/ reprezentant legal;
 • Certificat de căsătorie;
 • Sentințe/ Hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
 • Declarație olografă (scrisă de mână și semnată) de către celălalt părinte (în cazul divorțului/ necăsătoriei) prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la acea unitate de învățământ;
 • Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice.

 

 

CRITERIILE GENERALE de departajare sunt următoarele:

 1. a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
 2. b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;
 3. c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 5. e) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 6. f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;
 7. g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 8. h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

CRITERIILE SPECIFICE de departajare sunt următoarele:

 1. a) copilul are frate/ soră la școala și/ sau creșa din vecinătatea grădiniței (Școala Mihai Viteazul/ Creșa Prichindel).

 

 

Vă așteptăm!🤗

Înscrierea și reînscrierea a copiilor în grădiniță

Stimați părinți,
Metodologia de înscriere și reînscriere a copiilor în grădiniță, pentru anul școlar 2023-2024 a fost primită în unitățile de învățământ.
Reînscrierea copiilor se va realiza în perioada 06 -14 iunie, iar înscrierea copiilor va avea loc în perioada 15 – 30 iunie, conform calendarului din metodologie.
Reînscrierea preșcolarilor din unitatea noastră se va realiza în baza unei cereri tip pe care o veți primi spre completare la grupa unde aveți copilul înscris.
Vă așteptăm cu drag!

Inițiere și organizare

În data de 10 februarie 2023 în Grădinița cu P.P. ”Rază de Soare” Târgoviște și C.R.E.D. Târgoviște s-a desfășurat CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE: ”ÎMPREUNĂ REUȘIM!” DIN CADRUL PROIECTULUI JUDEȚEAN ”ȘCOALA INCLUZIVĂ – O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE” CAEJ 2022-2023, POZIȚIA 59, Nr. 16482/14.11.2022 EDIȚIA I
SECȚIUNEA I : ”MANDALE” – Participare directă
Creațiile artistice au fost realizate într-un procedeu de lucru la alegere (desen, pictură, aplicații practice sau combinații ale acestora), pe suport de hârtie A4, A3 sau pe carton duplex, respectând tehnica Mandalei și caracteristicile acesteia:
🔴 simetrie
🔴 geometrie
🔴 culoare
🔴 echilibru
🔴 diversitate
Mulțumim tuturor participanților din județul Dâmbovița, dar și celor de la Grădinița cu P.P. “Raza de Soare” Pitești și Grădinița cu P.P ” Primii Pași ” Pitești
# Erasmus+#
#Active strategies for inclusion and diversity in a early chilhood#