Hotarari CA

Hotărâre nr. 10 din 21.06.2024

Hotărâre nr. 9 din 07.06.2024

Hotărâre nr. 8 din 04.06.2024

Hotărâre nr. 7 din 15.05.2024

Hotărâre nr. 6 din 11.04.2024

Hotărâre nr. 5 din 18.03.2024

Hotărâre nr. 4 din 13.03.2024

Hotărâre nr. 3 din 15.02.2024

Hotărâre nr. 2 din 30.01.2024

Hotărâre nr. 1 din 25.01.2024

Hotărâre nr. 26 din 08.11.2023

Hotărâre nr. 25 din 26.10.2023

Hotărâre nr. 24 din 08.11.2023

Hotărâre nr. 23 din 26.10.2023

Hotărâre nr. 22 din 17.10.2023

Hotărâre nr. 21 din 11.10.2023

Hotărâre nr. 20 din 03.10.2023

Hotărâre nr. 19 din 29.09.2023

Hotărâre nr. 18 din 21.09.2023

Hotărâre nr. 17 din 14.09.2023

Hotărâre nr. 16 din 08.09.2023

Hotărâre nr. 15 din 06.09.2023

Mulțumim, eTwinning Romania!

Mulțumim, eTwinning Romania!

Ne păstrăm și anul acesta, 2023_2024, titlul de Școală eTwinning🏆.

👏 Mulțumiri tuturor membrilor comunității noastre școlare care cred în:

🇪🇺 conducere colectivă;

🇪🇺 colaborare și muncă în echipă;

🇪🇺 capacitatea copiilor de a acționa;

🇪🇺 incluziune și inovare

🇪🇺 calitatea de model pentru alte școli;

🇪🇺 copiii din clasele eTwinning sunt vectori ai schimbării.

Elementele definitirii ale grădiniței noastre ca Școala eTwinning.🏆

To the future with our values
Educația pentru valori joacă un rol foarte important.
Scopul proiectului – dezvoltarea personalităților copiilor, dezvăluind laturile lor bune. Prin activitățile desfășurate au fost promovate valori precum iubirea, respectul, onestitatea, solidaritatea, cooperarea, unitatea, patriotismul, curățenia, intimitatea, răbdarea și responsabilitatea.

Organizarea Concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante calificate și necalificate în unitatea de învătământ – nivel antepreșcolar

ANUNȚ
Concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante calificate și necalificate în unitatea de învătământ – nivel antepreșcolar

Grădinița cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște, str. Virgil Drăghiceanu nr. 3, jud. Dâmbovița, anunță organizarea  Concursului de ocupare a posturilor/ catedrelor vacante calificate și necalificate în unitatea de învătământ – nivel antepreșcolar la Grădinița cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște, pe perioada determinată, în data de 27.09.2023, orele 09.00.

Concursul se organizează la sediul Grădiniței cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște cu sediul în loc. Târgoviște, str. Virgil Drăghiceanu nr. 3, jud.Dâmbovita, astfel:

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

Acte doveditare anexate cererii (anexa nr. 1):

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic). Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele);

4) Copia Deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul);

5) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

6) Adeverința din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ (dacă este cazul);

7) Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților;

8) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ;

9) Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

Copia actului de identitate ,copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și in original în vederea verificării comformității acestora.

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.

CALENDARUL CONCURSULUI:

 • dosarele de concurs se depun: în perioada în perioada 09.2023-20.09.2023, între orele 09.00-16.00, la sediul Grădiniței PP Raza de Soare Târgoviște;
 • selecția dosarelor se va face în data de 21.09.2023, iar lista candidaților admiși va fi afișată la avizierul instituției în data de 21.09.2023 până la orele 12.00;
 • depunerea contestațiilor în urma selecțiilor dosarelor depuse: 21.09.2023, între orele 12.00 – 16.00 și 22.09, între orele 8.00-12.00;
 • afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 22.09.2023, orele 00;
 • tragerea la sorti si afisarea graficului inspectiilor la clasa: 22.09, orele 16.00;
 • inspectii la clasa: 25.09, între orele 9.00 – 12.00;
 • proba scrisă: 27.09.2023, între orele 09.00 -12.00 (personal didactic necalificat);
 • 00-13.00 (personal didactic calificat),la sediul Grădiniței cu program prelungit Raza de Soare Târgoviște;
 • afișarea rezultatelor probei scrise: 27.09.2023, orele 18.00;
 • depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 28.09.2023, între orele 9.00 -18.00;
 • afișarea rezultatelor contestațiilor în urma susținerii probei scrise : 29.09.2023, orele 12.00;
 • interviu necalificați: în data de 02.09.2023, începând cu orele 09.00 la sediul Grădiniței cu program prelungit Raza de SoareTârgoviște,
 • afișarea rezultatelor probei de interviu: 02.10.2023, orele 16.00;
 • afișarea rezultatelor finale în data de 03.10.2023, orele 12.00.

 

1.Conditii  de participare la concurs (personal didactic calificat):

 • La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în care se vacantează posturi didactice/catedre pe parcursul anului școlar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condițiile de studii, condițiile privind acreditarea/autorizarea studiilor și pregătirea psihopedagogică prevăzute în Metodologia-cadru.

IMPORTANT!

 • La proba inspecției special la clasă nu se admit contestații;
 • Candidații care nu obțin la inspecția specială la clasă sau la proba practică/oralăminimum nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scrisă.;
 • Candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obținută la proba scrisă)*3+(nota obținută la proba practică/inspecția specială la clasă)]/4;
 • Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore.
 • Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.

2.Conditii de participare la concurs (personal didactic necalificat):

 • La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unitățile de învățământ preuniversitar de statse pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

IMPORTANT!

 • Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă;
 • Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului;
 • Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore;
 • Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului;
 • Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât și a interviului, este 5 (cinci).

!!! Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică, precum și persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul şcolar curent.;

Bibliografie:

 • Curriculum pentru educație timpurie, Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4694/ 2019;
 • Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumului pentru educatie timpurie 2019;
 • Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;
 • Scrisoare metodică educație timpurie 2022-2023;
 • G. nr.566/ 2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unitãţi de educaţie timpurie antepreşcolarã.

Director,

Prof. Cuculea Cătălina